Strona główna arrow 10. Konsultacje LSR
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu główne
Strona główna
O LGD
Obszar LGD
Dane teleadresowe
Władze LGD
Biuro LGD
Do pobrania
Walne Zebranie Członków
Członkowie LGD
Gelerie foto
LSR 2014-2020
1. LSR
2. Umowa ramowa
3. Kryteria
4. Plan działania
5. Plan komunikacji
6. Plan szkoleń
7. Nabory wniosków
8. Wyniki naborów
9. Doradztwo
10. Konsultacje LSR
11. Środki na LSR
12. Animacja
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe
LSR 2007-2013
Aktualności
O projekcje
PROW 2007-2013
RLKS 2014-2020
Leader
MINROL
Procedury wyboru operacji
Kryteria oceny operacji
Działania
Konkursy dz. 413 Wdrażanie LSR
Wnioski
Forum dyskusyjne
Zapytania ofertowe
Zestawienia rzeczowo-finansowe
Warto zobaczyć
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura sport
Przyroda
Turystyka
PPL+ Schemat II
Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu
Informacja o postępach realizacji projektu
Projekty
Doradztwo o funduszach UE
Zdobądz nowe kwalifikacje
Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci
Biuletyny z projektu "Wiedząc więcej - można więcej"

Proces konsultacji LSR PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
14.08.2015.
 
Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność (LSR) Uchwałą Nr 22 Komisji do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społęczność z dnia 27 kwietnia 2016 r. została wybrana do realizacji.
Jeszcze raz dziękujemy za pomoc, zaangażowanie, uwagi w opracowaniu tego dokumentu.
 
 
 

GRUPA DEFAWORYZOWANA W LSR
 
Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami z mieszkańcami LGD okresliłła osoby z grupy defaworyzowanej.
 
Są to osoby:
- w wieku do 35 r. ż oraz powyżej 50 r.ż,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety.

 

Kolejne konsultacje LSR

 
W dniach od 26-28 października 2015 odbył się kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje zostały zorganizowane na terenie każdej z 10 gmin tworzących LGD, w których udział brali samorządowcy, przedstawiciele organizacji Pozarządowych, przedsiębiorcy, liderzy wiejscy oraz mieszkańcy.
 Uczestników spotkania poinformowano o zasadach działania LGD w nowym okresie programowania, w tym poinformowano o funkcjonowaniu LGD na nowym obszarze.
    Tematem spotkania było konsultowanie zakresu działań w nowym okresie programowania  PROW 2014-2020, w tym zaprezentowano wyniki analizy SWOT dla obszaru LGD. W analizie uwzględniono zgłaszane uwagi i sugestie. Wspólnie z cuztesnikami spotkań ustalono ostateczną wersje tego dokumentu. Podczas spotkania przedstawiono propozycję celów ogólnych i szczegółowych LSR wraz z planowanymi przedsięwzięciami i ich wskaźnikami, a także zaprezentowano  budżet w ramach Strategii.
    Omówiono typy operacji w ramach poszczególnych celów, a także zaprezentowano i wspólnie omówiono kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań.   
 Poinformowano uczestników spotkania, iż wszelkie zaprezentowane materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD, gdzie będzie można jeszcze się z nimi zapoznać i nanieść uwagi.
    Podczas spotkania zdefiniowano potrzeby mieszkańców gminy oraz potrzeby dla całego obszaru. Zebrane w trakcie spotkania uwagi, sugestie przyczynią się do stworzenia dokumentu, który w pełni będzie oddawał potrzeby mieszkańców naszej LGD. Uczestnicy wymieniali się także doświadczeniami, spostrzeżeniami, co dla nas jest bardzo cenne. Mieliśmy również okazję poznać siebie nawzajem. Raport.
 


Zakończyliśmy kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.


Tematem spotkań była prezentacja wyników analizy SWOT dla obszaru LGD i ich konsultacja. Zaprezentowaliśmy wspólnie wypracowane cele tematyczne – ogólne, jakie LGD w przyszłym okresie programowania postawiła sobie do realizacji.

Do celów strategicznych zostały określone cele, szczegółowe, które są kierunkowskazem jakie zadania mieszkańcy najbardziej preferowali. Określiliśmy sobie przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach poszczególnych celów.

Jednym z etapów planowania było przeprowadzenie warsztatów strategicznych (2 spotkania wyjazdowe, dwudniowe), gdzie Zarząd LGD, Wójtowie/Burmistrzowie oraz Zespół Roboczy ds. tworzenia LSR, Koordynatorzy gminni, gdzie na podstawie uwag i sugestii zbieranych podczas spotkań z mieszkańcami ustalono kryteria wyboru operacji.


Na potrzeby ogłaszania konkursów określono kryteria wyboru operacji pod względem zakresu tematycznego operacji preferowanych przez mieszkańców.

Ponadto wybrano pewne preferencje wspólne dla wszystkich typów operacji.

Podczas warsztatów strategicznych również zaproponowano podział środków możliwych do pozyskania przez LGD. Środki te zostały podzielone zgodnie z analizą SWOT, gdzie środki skierowano na niwelacje słabych stron obszaru, zgodnie z dokumentami obowiązującymi na ten okres programowania. 

 

W międzyczasie odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia grupy defaworyzowanej, gdzie wspólnie z mieszkańcami ustaliliśmy, iż specjalne preferencje skierowane będą do osób młodych - do 35 r. ż, do osób niepełnosprawnych oraz kobiet. 

Na spotkaniach z mieszkańcami (konsultacje społeczne) przeprowadzonych w dniach 26-28.10.2015 r. zwracano szczególną uwagę, by wsparciem objąć również osoby w wieku 50+, gdyż grupa ta została pominięta wyymaga szczególnego wsparcia i zauważenia.uwagi te zostały odnotowane w protokołach ze spotkań. Protokolanci notowali również wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości zgłaszane na spotkaniu. Taka obserwacja  społeczeństwa pozwala na wychwycenie wielu spraw/uwag, sugestii, które na forum nie każdy chce zgłaszać. 

Zatem czy w LSR uwzgledniać również zadania dla seniorów,w tym osób 50+? 

 

Informacje, które uzyskaliśmy podczas spotkań wykorzystano do wytyczenia kierunków działania LGD w nowym okresie programowania.

Bardzo dziękujemy za obecność, wyrażenie swojej opinii  a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszkańcom obszaru LGD  „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” tj. z obszaru gmin Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno oraz Świecie nad Osą.

 

W terminie do 5 listopada do godz. 14:00

prosimy o wnoszenie uwag do poniższych dokumentów.

Uwagi prosimy wnosić za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w temacie wpisując: KONSULTACJE LSR. Prosimy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz gminę na terenie, której Państwo mieszkacie.

 

POBIERZ:

Analiza SWOT

Projekt sformułowania celów LSR w latach 2014 - 2020 dla obszaru LGD "Vistula"

Budżet LSR ogólnie

Proponowany podział środków finansowych możliwych do pozyskania na wdrażanie LSR w latach 2014 -2020 dla obszaru LGD "Vistula"

Kryteria wyboru operacji

 


!!! Chcemy określić grupę defaworyzowaną

z obszaru działania LGD "Vistula-Terra Culmensis" !!!

 

W związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem  Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  (LGD) „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  na nowy okres programowania na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, pracowników urzędów pracy, centów pomocy rodzinie, przedstawicieli klubów seniora, klubów młodzieżowych, klubów pracy, nauczycieli,     – wszystkich instytucji, które zajmują się problematyką osób bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznie, działających na polu aktywizacji zawodowej i społecznej na spotkanie, które chcemy poświęcić  analizie SWOT w obszarze problematyki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznymi oraz osób pozostających bez zatrudnienia i tym samym  zdefiniować grupę defaworyzowaną   z obszaru działania LGD

Spotkanie odbędzie się 13.10.2015 r., tj. wtorek   w godz. od  11:00  do 13:00   w  Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku (gm. Grudziądz).

     Informacje, które uzyskamy od Państwa podczas spotkania  wykorzystamy  do wytyczenia kierunków działania  LGD  w nowym okresie programowania w zakresie wsparcia i działań skierowanych do w/w grupy.
     Będziemy wdzięczni za obecność, wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc    w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD „Vistula - Terra Culmensis”, tj. z obszaru gmin  Chełmno, Grudziądz,  Gruta, Lisewo, Łasin,  Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno oraz Świecie nad Osą.

Zgłoszeń należy dokonywać  osobiście w Biurze LGD (Stolno 112, 86-212 Stolno), telefonicznie: 501-795-541-, 795-761-000 lub za pomocą maila: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
 


 DIAGNOZA OBSZARU,  ANALIZA SWOT

Prezentujemy wyniki z pierwszych spotkań ze społecznością lokalną. Raport zawiera zebrane uwagi, sugestie do projektu analizy SWOT dla obszaru planowanego do objęcia LSR w nowym okresie programowania 2014-2020. 

Zobacz Raport i analizę SWOT wnieś swoje uwagi. 

Zobacz Diagnozę obszaru i wnieś swoje uwagi

 

Na uwagi, sugestie, pytania czekamy do 2 paździenrika br,. do godz. 14:00.

Napisz do nas: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , zadzwoń: 501-795-541 lub przyjdź osobiście: Biuro mieści się w Stolnie, w budynku UG Stolno. 

 

Przypominamy, iż w poniedziałki, środy i piątki w godz. 08:00 -12:00 działa Punkt konsultacyjny. 

 

Pomóż i Ty wytyczyć kierunek działania LGD.

.

 


Pierwszy etap konsultacji LSR za nami

          

W ramach uspołecznienia procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 -2020 Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis” w dniach 7 – 10 września br. przeprowadziliśmy szereg spotkań z osobami zamieszkującymi obszar LGD. Konsultacje zostały zorganizowane na terenie każdej z 10 gmin tworzących LGD i wzięło w nich udział prawie 150 osób. Zebrane podczas spotkań informacje zostaną wykorzystane do dalszych prac na LSR.

Podczas spotkań, w których udział brali samorządowcy, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, przedsiębiorcy, liderzy wiejscy, mieszkańcy konsultowano projekt diagnozy oraz analizy SWOT LSR. Zebrane w trakcie warsztatów uwagi, sugestie przyczynią się do stworzenia dokumentu, który w pełni będzie oddawał potrzeby mieszkańców naszej LGD. Uczestnicy wymieniali się także doświadczeniami, spostrzeżeniami, co dla nas jest bardzo cenne. Mieliśmy również okazję poznać siebie nawzajem.

W trakcie konsultacji uczestnicy wypełnili także ankiety wskazując obszary tematyczne na jakie szczególnie należy zwrócić uwagę. Podawano przykłady operacji do realizacji oraz tych, których już nie potrzeby wspierania. Wszelkie uwagi zostały zapisane przez pracowników biura. Zespół roboczy ds. Opracowania LSR w terminie do 22 września br. opracuje uwagi, przygotuje odpowiedzi, uaktualni projekt diagnozy i analizy SWOT obszaru, projekt celów, które zostaną upublicznione, rozesłane do osób, które podczas spotkań pozostawiły swój adres mailowy.

Wyniki ankiet – pobierz.

Spotkania te były pierwszym etapem przygotowywania LSR. Po procesie konsultacji opublikowanych dokumentów spotkamy się ponownie z mieszkańcami by po raz kolejny poznać ich punkt wiedzenia, szczególnie przy określaniu zapisów analizy SWOT i określeniu celów działania LGD „Vistula”. Spotkania te zaplanowaliśmy w dniach od 26 do 28 października br.

Pobierz Harmonogram spotkań.W międzyczasie uruchomione zostaną Punkty konsultacyjne w terenie – po jednym punkcie na terenie każdej z gmin. O dokładnych terminach i miejscach działania punktów będziemy Państwa informować na bieżąco. Ponadto przypominamy, iż w poniedziałki, środy i piątki taki punkt prowadzony jest w biurze LGD, w godz. od 08:00 do 12:00.

Każdy Twój głos jest dla nas ważny.

Pobierz ankietę i wyraź swoją opinię.

 

Włącz się w budowanie strategii, która ma służyć wszystkim mieszkańcom obszaru.


Jeżeli swojego pomysłu nie zgłosić teraz, może się okazać, że nie znajdziesz go w LSR. Nie chcemy tego. Chcemy LSR, która jest przydatną,

praktyczna i NASZA.

FOTORELACJA


 

Miejsca i terminy przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami,

poświęcone szczególnie analizie mocnych i silnych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. 

 

Gmina Chełmno - Nowawieś Chełmińska, świetlica wiejska, 08.09.2015, godz. 09:00 - 11:00


Gmina Grudziądz
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 07.09.2015, godz. 13:00 - 15:00


Gmina Gruta
- Sala Narad - Urząd Gminy Gruta, 09.09.2015, godz. 12:00 - 14:00


Gmina Lisewo
- Sala Narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, 08.09.2015, godz. 14:00 - 16:00


Miasto i Gmina Łasin - Sala Konferencyjna - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, 09.09.2105, godz. 15:00 - 17:00


Gmina Płużnica - Siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, 07.09.2015, godz. 10:00 - 12:00


Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 10.09.2015, godz. 10:00 - 12:00

 

Gmina Rogóźno - Urząd Gminy Rogóźno,  sala nr 6, 09.09.2015, godz. 09:00 -11:00


Gmina Stolno -
Świetlica wiejska w Stolnie (przy Zespole Szkół nr 2), 08.09.2015, godz. 11:30 - 13:30


Gmina Świecie nad Osą -
Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą, 10.09.2015, godz. 13:00 - 15:00

 

Na spotkania można zgłaszać się bezpośrednio w biurze LGD, u Koordynatorów gminnych,  można przyjść w dniu spotkania wg miejsca zamieszkania. 


 

 

Przyszły tydzień poświęcamy naszym mieszkańcom i ich potrzebom.

Chcemy się spotkać by wspólnie ustalić kierunek działania - ustalimy sobie mocne i słabe strony obszaru, szanse i zagrożenia a także cele LSR.

Startujemy 7 września.....   

Sprawdź kiedy będziemy na terenie Twojej gminy:

7 września 2015 r.
- Gmina Płużnica - Siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica (Płuźnica- budynek przy OSP),  godz. 10:00 - 12:00
- Gmina Grudziądz - Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, godz. 13:00 – 15:00


8 września 2015 r.
- Gmina Chełmno - Nowawieś Chełmińska, świetlica wiejska, 08.09.2015, godz. 09:00 - 11:00
- Gmina Stolno - Świetlica Wiejska w Stolnie (przy Zespole Szkół nr 2), 08.09.2015, godz. 11:30 – 13:30
- Gmina Lisewo - Sala Narad przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, 08.09.2015, godz. 14:00 – 16:00


9 września 2015 r.
- Gmina Rogóźno - Urząd Gminy Rogóźno, sala nr 6, 09.09.2015, godz. 09:00 -11:00
- Gmina Gruta - Sala Narad - Urząd Gminy Gruta, 09.09.2015, godz. 12:00 - 14:00
Miasto i Gmina Łasin - Sala Konferencyjna - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, 09.09.2105, godz. 15:00 – 17:00


10 września 2015 r.
- Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński – Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 10.09.2015, godz. 10:00 - 12:00
- Gmina Świecie nad Osą - Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą, 10.09.2015, godz. 13:00 - 15:00

 

 
SKONSULTUJMY Podręcznik dla LGD
 
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że 14 sierpnia 2015 r. rozpoczęły się konsultacje projektu Podręcznika dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, które potrwają do 20 sierpnia 2015 r.
 
 
 ANALIZA SWOT obszaru LGD
 
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem  Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania  (LGD) „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”  na nowy okres programowania na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii, wskazanie obszarów tematycznych do ujęcia w LSR, do włączenia się w analizę  mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR.
    Informacje, które uzyskamy od Państwa podczas spotkania  wykorzystamy  do wytyczenia kierunków działania   LGD  w nowym okresie programowania.
    Będziemy wdzięczni za obecność, wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc   w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD „Vistula - Terra Culmensis”, tj. z obszaru gmin  Chełmno, Grudziądz,  Gruta, Lisewo, Łasin,  Płużnica, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno oraz Świecie nad Osą.
 
Swoje opinie można wyrażać za pomocą:

- formularza do analizy SWOT -    pobierz     wersja edytowalna

- kwestionariusza ankiety - pobierz

- poczty e-mail  - wysyłając propozycje na maila: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

- osobiście – zgłaszając się w Punkcie konsultacyjnym lub u Koordynatorów gminnych,
 
- podczas spotkań z mieszkańcami, które prowadzone będą w miesiącu wrześniu oraz w październiku br. (dokładne terminy spotkań zostaną zamieszczone w zakładce „Harmonogram konsultacji”.

 
Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju
w okresie programowania 2014-2020 obejmującej teren/y Gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą,  Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica

 Do minimalnych zadań Lokalnej Grupy Działania  (LGD) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata  2014-2020 należało będzie:
- rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
- opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;
- zapewnienie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
- opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
-  przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
- wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
- monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.
 Planowana do realizacji Lokalna Strategia Rozwoju zakłada operacji, które  wdrażane będą bezpośrednio przez LGD lub przez beneficjentów realizujących te operacje za pośrednictwem LGD. Operacje te wdrażane będą w ramach dwóch programów:  Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego  i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Będą mogły być realizowane następujące działania:
1.  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno - gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
4.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby pracy; aktywizacja społeczno - zawodowa.
5. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych,) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
6. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,   w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
8. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorcami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie;
9. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw; w zakresie świadczenia usług turystycznych; w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych.
10. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk.
11. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
12. Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
13. Budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów  użyteczności publicznej.
14. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 

 
 
 

Zmieniony ( 23.05.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Osoby online
Statystyki wizyt
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj205
mod_vvisit_counterWczoraj352
mod_vvisit_counterBieżący tydzień1044
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc9329
mod_vvisit_counterRazem944082
Partner Wspierający LGD
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
KONSULTACJE
Fundusz Wyszehradzki
Rejestracja produktów regionalnych
Inicjatywy Obywatelskie
Tradycyjne chleby
Produkt lokalny
Produkt lokalny
Wieś tematyczna