Strona główna arrow Leader
Logowanie

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Menu główne
Strona główna
O LGD
Obszar LGD
Dane teleadresowe
Władze LGD
Biuro LGD
Do pobrania
Walne Zebranie Członków
Członkowie LGD
Gelerie foto
LSR 2014-2020
1. LSR
2. Umowa ramowa
3. Kryteria
4. Plan działania
5. Plan komunikacji
6. Plan szkoleń
7. Nabory wniosków
8. Wyniki naborów
9. Doradztwo
10. Konsultacje LSR
11. Środki na LSR
12. Animacja
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe
LSR 2007-2013
Aktualności
O projekcje
PROW 2007-2013
RLKS 2014-2020
Leader
MINROL
Procedury wyboru operacji
Kryteria oceny operacji
Działania
Konkursy dz. 413 Wdrażanie LSR
Wnioski
Forum dyskusyjne
Zapytania ofertowe
Zestawienia rzeczowo-finansowe
Warto zobaczyć
Gospodarstwa agroturystyczne
Kultura sport
Przyroda
Turystyka
PPL+ Schemat II
Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu
Informacja o postępach realizacji projektu
Projekty
Doradztwo o funduszach UE
Zdobądz nowe kwalifikacje
Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci
Biuletyny z projektu "Wiedząc więcej - można więcej"

Leader PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
06.12.2009.

l                                    lpl

 

 Leader

Program Leader – Oś 4 PROW 2007-2013  Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze (obszary działania LGD) , umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej (LEADER)jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system 
zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą równieżprojekty współpracy.  
  Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 
Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
  Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. 
Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. 
Takie oddolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podniesie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju danego obszaru. W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. 

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU
Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego LSR realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja tej strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD nieodpłatnie pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.
ZAKRES POMOCY
Przewiduje się udzielenie pomocy:
1.Na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3:
a) „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
- usług dla gospodarstw rolnych 
b) „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
c) „Odnowa i rozwój wsi”;
2.dla małych projektów, działania mogą dotyczyć:
a) podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
b) podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
- udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu,
- organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
c) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
- promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
- kultywowanie języka regionalnego i gwary,
- kultywowanie tradycyjnych tradycji zawodów i rzemiosła;
d) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w ty6m przez:
- utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
- budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szklaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
e) zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2008;
f) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
- odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
- odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
- remont lub wyposażenie muzeów,
- remont lub wyposażenie świetlic wiejskich,
g) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów
h) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA
Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę LGD wybranych do realizacji opracowanych przez nie LSR, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.
ZAKRES DZIAŁANIA
W ramach działania pomoc przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR.
Pomoc może dotyczyć w szczególności:
1.kosztów bieżących (administracyjnych) LGD,
2.realizacjo badań dotyczących obszaru objętego LSR,
3.informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD,
4.szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR,
5.organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
6.animowania społeczności lokalnych.

 
 
 
l 
Zmieniony ( 13.06.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Osoby online
Statystyki wizyt
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj183
mod_vvisit_counterWczoraj352
mod_vvisit_counterBieżący tydzień1022
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc9307
mod_vvisit_counterRazem944059
Partner Wspierający LGD
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
KONSULTACJE
Fundusz Wyszehradzki
Rejestracja produktów regionalnych
Inicjatywy Obywatelskie
Tradycyjne chleby
Produkt lokalny
Produkt lokalny
Wieś tematyczna