Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
Redaktor: Administrator   
16.01.2011.

Dnia 29 grudnia 2010 r. zostało przeprowadzone spotkanie (konsultacja) połączone z publiczną debatą dotyczącą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję,
     Celem spotkania była aktualizacja LSR poprzez odwołanie się do opinii przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.
           Spotkanie podzielone było na dwie sesje, gdzie na pierwszą zostali zaproszenie przedstawiciele sektora publicznego (wójtowie, radni, sołtysowie, starosta) a na drugą przedstawiciele sektora społecznego i gospodarczego (przedstawiciele ngo, KGW, przedsiębiorcy, rolnicy, agroturyści, lokalni liderzy, społecznicy, osoby chętne).
Obie sesje przebiegały wg następującego porządku: otwarcie spotkania przez Prezesa, przedstawienie celu spotkania, po czym została zaprezentowana i omówiona Lokalna Strategia Rozwoju, gdzie szczególną uwagę zwrócono na wizje, misję, cele ogólne i szczegółowe , przedsięwzięcia i wynikające z nich operacje w ramach poszczególnych działań Osi 4 Leader oraz na wskaźniki realizacji przedsięwzięć. Została przedstawiona analiza SWOT. Kolejnym etapem spotkania była część warsztatowa, gdzie uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, którym przypisano do opracowania po jednym z celów ogólnych. Praca w grupach odbywała się na przygotowanych kartach, gdzie wskazany był cel ogólny, cele szczegółowe i zaproponowane, wynikające z analizy SWOT, operacje do realizacji. Zadaniem każdej z grup było przanalizowanie adekwatności i celowości zaproponowanych rodzajów operacji w odniesieniu do całej LSR, w szczególności celów i przedsięwzięć, co przedkładać się ma na poprawę słabych stron i zagrożeń wynikających z analizy SWOT. Ponadto rodzaje operacji zapisane w LSR w stosunku do roku 2008, w którym to LSR została wypracowana, mogły ulec zmianom, ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie mieszkańców i potencjalnych beneficjentów. Praca w grupach zadzorowana była przez Koordynatorów gminnych, kierownika biura i pracownika biurowego, którzy służyli pomocą na każdym etapie pracy. Ostatecznym efektem pracy  w grupie były oddane karty, gdzie przy danym działaniu wskazującym rodzaje operacji do realizacji albo dopisano nowe rodzaje operacji, skreślono te, które wg grupy nie wpisują się w założenia LSR lub pozostawiono bez zmian. Kolejnie została puszczona prezentacja multimedialna prezentująca działalność LGD i realizację założeń LSR a uczestnicy spotkania w tym czasie wypełniali kwestionariusze ankiet pozwalające zweryfikować najważniejsze kierunki rozwoju zawarte w LSR w oparciu o analizę SWOT (aktualizacja), cele (zbieżność celów z faktycznymi potrzebami mieszkańców). Pytano o miejsca na obszarze działania LGD warte wypromowania, charakterystyczne, pytano o atrakcyjność obszaru LGD pow względem zamieszkania, pracy, usług ,turystyki, jak i o inicjatywy społeczno-gospodarcze podjęte w ciągu ostatnich 2 lat.
Podczas spotkania zapewniony był poczęstunek (obiad) oraz bufet kawowy wraz z ciastem.
Raport z konsultacji i ankiety ewaluacyjnej  zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.lgdvistula.org 
w I kwartale 2011 roku.
Spotkanie zorganizowane było w ramach Działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2010 roku” objętego PROW 2007-2013  w związku z podpisaną umową nr  PRW.I.6016-1-3/09 00021-6932-UM0200021/09 z dnia 27 stycznia 2010 roku.

Fotografie ze spotkania

 

Zmieniony ( 16.01.2011. )