Główne założenia LSR
Redaktor: Administrator   
13.08.2015.
Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2014-2020 obejmującej teren/y Gmin: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą,  Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica

 Do minimalnych zadań Lokalnej Grupy Działania  (LGD) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata  2014-2020 należało będzie:
- rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
- opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;
- zapewnienie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;
- opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;
-  przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;
- wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;
- monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.
 Planowana do realizacji Lokalna Strategia Rozwoju zakłada operacji, które  wdrażane będą bezpośrednio przez LGD lub przez beneficjentów realizujących te operacje za pośrednictwem LGD. Operacje te wdrażane będą w ramach dwóch programów:  Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego  i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Będą mogły być realizowane następujące działania:
1.  Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno - gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno - gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
3. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
4.  Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), kluby pracy; aktywizacja społeczno - zawodowa.
5. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych,) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
6. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,   w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno - społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
7. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
8. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorcami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie;
9. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw; w zakresie świadczenia usług turystycznych; w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych.
10. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk.
11. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
12. Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
13. Budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów  użyteczności publicznej.
14. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
 
Dokładne rodzaje przedsięwzięć zaplanowane do realizacji w ramach LSR będą konsultowane wspólnie z mieszkańcami  z obszaru działania LGD.
 
 
Zmieniony ( 14.08.2015. )