Konsultacje LSR
Redaktor: Administrator   
27.11.2015.

W dniach od 26-28 października 2015 odbył się kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Konsultacje zostały zorganizowane na terenie każdej z 10 gmin tworzących LGD, w których udział brali samorządowcy, przedstawiciele organizacji Pozarządowych, przedsiębiorcy, liderzy wiejscy oraz mieszkańcy.


  Uczestników spotkania poinformowano o zasadach działania LGD w nowym okresie programowania, w tym poinformowano o funkcjonowaniu LGD na nowym obszarze.
    Tematem spotkania było konsultowanie zakresu działań w nowym okresie programowania  PROW 2014-2020, w tym zaprezentowano wyniki analizy SWOT dla obszaru LGD. W analizie uwzględniono zgłaszane uwagi i sugestie. Wspólnie z cuztesnikami spotkań ustalono ostateczną wersje tego dokumentu. Podczas spotkania przedstawiono propozycję celów ogólnych i szczegółowych LSR wraz z planowanymi przedsięwzięciami i ich wskaźnikami, a także zaprezentowano  budżet w ramach Strategii.
    Omówiono typy operacji w ramach poszczególnych celów, a także zaprezentowano i wspólnie omówiono kryteria wyboru operacji dla poszczególnych działań.   
 Poinformowano uczestników spotkania, iż wszelkie zaprezentowane materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD, gdzie będzie można jeszcze się z nimi zapoznać i nanieść uwagi.
    Podczas spotkania zdefiniowano potrzeby mieszkańców gminy oraz potrzeby dla całego obszaru. Zebrane w trakcie spotkania uwagi, sugestie przyczynią się do stworzenia dokumentu, który w pełni będzie oddawał potrzeby mieszkańców naszej LGD. Uczestnicy wymieniali się także doświadczeniami, spostrzeżeniami, co dla nas jest bardzo cenne. Mieliśmy również okazję poznać siebie nawzajem.
 

Zmieniony ( 27.11.2015. )