O projekcie LSR
Redaktor: Administrator   
03.12.2009.
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)


Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) określa główne kierunki rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję, działania traktowane priorytetowo oraz planowane nakłady finansowe.

Pobierz LSR

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w dniu 3 lipca 2009 r. podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia celów ogólnych wynikających z LSR:

1. Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowo-historycznym i przyrodzie Ziemi Chełmińskiej,
2. Poprawy jakości życia mieszkańców LGD Vistula-Terra Culmensis, zgodnie z określoną w LSR misją LGD : zasadą partnerstwa, wspierania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszaru, ze szczególnym poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego ku lepszej jakości życia mieszkańców.

Zobacz CEL OGÓLNY 1
Zobacz CEL OGÓLNYY 2


W dniu 5 października 2009 r. podpisano umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na realizację działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013. 

Zobowiązaliśmy się realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, którego celem jest:

1. Sprawne funkcjonowanie LGD dzięki odpowiedniej kadrze, zapleczu technicznemu gwarantem, prawidłowego wdrożenia LSR oraz innych działań podejmowanych przez LGD,
2. Podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej pracowników LGD, zarządu oraz rady.
3. Skuteczne informowanie mieszkańców LGD Vistula-Terra Culmensis o LSR oraz pozostałej
działalności LGD poprzez organizacje konferencji i sprawnie działającej stronie internetowej.
4. Promocja LGD i LSR poprzez wykonanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych.


Realizowane w ramach projektu zadania przyczynią się do efektywnego wdrażania LSR, a tym samym osiągnięcia założonych w niej celów.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

1. Funkcjonowanie biura LGD.
W ramach tego zadania zatrudniony zostanie kierownik biura, księgowa. Zakupiony zostanie sprzęt IT oraz biurowy. Zakupione zostaną także materiały biurowe oraz zlecone zostaną pozostałe usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania biura.

2. Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD.
W ramach tego zadania wykonane zostaną:
- strona internetowa informująca o LSR oraz o działalności LGD. Strona będzie na bieżąco aktualizowana.

3. Szkolenie pracowników biura LGD, członków Rady oraz zarządu.
Szkolenie będzie szkoleniem wyjazdowym. Tematem będą procedury naboru oraz oceny wniosków.
 
4. Aktywizacja społeczności lokalnej. W ramach tego zadania zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca rozpoczęcie wdrażanie LSR, podczas której przedstawiony zostanie harmonogram ogłaszania konkursów, podział środków, kryteria wyboru projektów, sposoby naboru wniosków, omówione zostaną także cele LSR, jak i prezentacja dotychczasowych działań LGD.

5. Zakupione zostaną materiały promujące projekt.

6. Opracowanie prezentacji multimedialnej promującej LGD.

7. Ewaluacja procesu wdrażania LSR i pracy LGD.

Realizacja powyższych zadań przyczyni się do osiągnięcia wizji LSR:
Ziemia Chełmińska ze wstęgą Wisły - historyczna twierdza współczesnych inicjatyw w zakresie kultury, przyrody i gospodarki, dobre miejsce mieszkańców i turystów.

Zobacz WIZJA LSR
 
loga 
Zmieniony ( 08.12.2009. )